INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA

do klasy pierwszej III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

 

1.  Rekrutację kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
     w roku  szkolnym 2017/2018,     z wykorzystaniem   elektronicznego   systemu  wspomagania  rekrutacji,  prowadzi 
     Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

Adres : https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/login.html

i pod tym adresem gimnazjalista zgłasza swoją kandydaturę do szkoły   

 

2.  TERMINY REKRUTACJI   do  klas pierwszych  na  rok  szkolny   2017/2018

 

      Załącznik Nr 1 do zarządzenia  Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14.04.2017 r. 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu

REKRUTACYJNYM

Terminy

w postępowaniu

UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.05 – 09.06.2017

 

1-4.08.2017

2.

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły i dokumentów  potwierdzających  spełnianie przez  kandydata

warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy*

8.05 – 27.06.2017

1-22.08.2017

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez złożenie:

- świadectwa ukończenia  gimnazjum  oraz

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 – 27.06.2017

do godz. 1500

 

-----

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

30. 06.2017

do godz. 1000

 

23.08.2017

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia  gimnazjum,

- oryginału  zaświadczenia o wynikach  egzaminu  gimnazjalnego

 (o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  
  do szkoły ponadgimnazjalnej)

- karty zdrowia  ( dotyczy kandydatów spoza Rzeszowa)

- dwóch podpisanych na odwrocie fotografii

30.06-5.07.2017

23-25.08.2017

6.

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.07.2017

do godz. 1000

28.08.2017

 

* ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.)

3.  O  przyjęciu do szkoły  decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata:

        Kandydat  ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym
        
maksymalnie ……………………………………………………………..………………...……..…..  200 punktów,   

        w tym:

 

       1)  Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego …………………….……….. - maksymalnie       -         100

              - wynik przedstawiony w procentach  z:

                  a)   języka polskiego,

                  b)   historii i wiedzy o społeczeństwie,

                  c)   matematyki,

                  d)   przedmiotów przyrodniczych

                  e)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

                        mnoży się przez 0,2;

 

        2)  Punkty za oceny  na świadectwie  ukończenia gimnazjum  z  języka polskiego, matematyki
                języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych 
              
  (w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie  w postępowaniu rekrutacyjnym będą  brane  pod  uwagę
                 następujące przedmioty ustalone dla danego oddziału) :

 

 

Oddział

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty ustalone dla

danego oddziału III LO

Klasa 1a  (pol-hist-wos)

-  j. polski, matematyka, język obcy nowożytny

historia lub  wos

Klasa 1b  (mat-fiz-inf)

-  j. polski, matematyka, język obcy nowożytny

fizyka lub informatyka

Klasa 1c  (biol-chem-mat)

-  j. polski, matematyka, język obcy nowożytny

biologia lub chemia

Klasa 1d  (biol-chem-ang)

-  j. polski, matematyka, język angielski

biologia lub chemia

Klasa 1e  (biol-chem-ang)

-  j. polski, matematyka, język angielski

biologia lub  chemia

Klasa 1f  (mat-geo-ang)

-  j. polski, matematyka, język angielski

geografia

Klasa 1g  (mat-geo-ang)

-  j. polski, matematyka, język angielski

geografia

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

        

             oraz inne  osiągnięcia  ……………………………………    - maksymalnie            -      100 punktów

             

                 w tym :

a.     za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć

ustalonych  dla danego  oddziału  przeliczonych na punkty  maksymalnie                  -          72 punktów

Sposób  przeliczania  ocen na punkty:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

b.     za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                                                      -            7  punktów

 

 

c.      za szczególne  osiągnięcia  odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat   może uzyskać  co najwyżej                                                                                 -           18 punktów

           w tym:

1)     za uzyskanie tytułu

finalisty konkursu przedmiotowego  o zasięgu ponadwojewódzkim

10 punktów

laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalisty dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

10 punktów

laureata dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalisty dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

7 punktów

laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  wojewódzkiego

5 punktów

finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  wojewódzkiego

3 punkty

2)     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  wiedzy innych niż wymienionych w pkt.1),

w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty

działające na terenie szkoły :

na szczeblu  międzynarodowym

4 punkty

na szczeblu krajowym

3 punkty

na szczeblu wojewódzkim

2 punkty

na szczeblu powiatowym

1 punkt

 

 

 

 

 

 

d.   za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

      szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – odnotowane na świadectwie

      ukończenia gimnazjum                                                                                              -          3 punkty

 

     -  Laureaci i finaliści  ogólnopolskich  olimpiad  dla uczniów gimnazjum oraz laureaci konkursów  o zasięgu
          wojewódzkim organizowanych przez
 Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum obejmujące 
          i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu
  przyjmowani są  do szkoły  niezależnie 
          od liczby punktów uzyskanych
 w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

     -  W przypadku     równorzędnych     wyników      uzyskanych     w     postępowaniu   kwalifikacyjnym
          pierwszeństwo   w przyjęciu mają kandydaci
 :

          1) z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze  względu na stan
               zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej  poradni  psychologiczo -pedagogicznej ,  w  tym  publicznej poradni
               specjalistycznej,

          2) spełniający jedno lub więcej kryteriów opisanych w art.20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty : wielodzietność
               rodziny kandydata, niepełnosprawność  kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
               niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
               wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie  kandydata pieczą zastępczą.

 

       Zaświadczenia,  dokumentujące   szczególne uprawnienia związane z pierwszeństwem  przyjęcia,   kandydat
       dostarcza  wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
.

 

4.  Zasady rekrutacji

 

        Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego  w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018
        odbywać się będzie  w  formie elektronicznego  naboru.

         - Kandydat po zalogowaniu się do systemu (http://www.naborpg.resman.pl/kandydat) zakłada
                swoje konto

 

         -  Wypełnia wszystkie pola wniosku o przyjęcie, wskazując szkoły, które wybrał ( maksymalnie 3)
                 i oddziały ( może wybrać wszystkie  oddziały z danej szkoły), rozpoczynając od szkoły i oddziału, na którym mu
                najbardziej zależy ( szkoła  pierwszego wyboru),

 

         -  Drukuje wniosek o przyjęcie, który po podpisaniu przez kandydata oraz rodzica / opiekuna
                prawnego składa do szkoły pierwszego  wyboru.

 

O przyjęciu  do  klasy pierwszej  III  Liceum  Ogólnokształcącego   na  rok  szkolny 2017/2018
 zadecyduje  liczba   punktów   uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 Kandydaci  przyjmowani  będą według  listy rankingowej  generowanej  przez  system.

 

W roku  szkolnym  2017/2018 III Liceum  Ogólnokształcące  im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie  planuje utworzenie następujących  oddziałów   klas  pierwszych:

 Klasa  Język obcy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
realizacja - od klasy drugiej

 I  II
1a j.angielski /*

drugi język obcy/** do wyboru przez kandydata spośród następujących:
j. niemiecki,   j. francuski,  j.hiszpański,  j. rosyjski

język polski,  historia,  
wiedza o społeczeństwie
1b j.angielski /*  matematyka,  fizyka, informatyka
1c  j.angielski /*  biologia, chemia, matematyka
1d, 1e  j.angielski /*  biologia, chemia, język angielski
1f, 1g  j.angielski /*  matematyka, geografia, język angielski

/*   -  kontynuacja 
/** - grupy  międzyoddziałowe dla początkujących lub zaawansowanych.

pobierz plik INFORMACJA O REKRUTACJI --> tutaj

pobierz plik PROPONOWANE ODDZIAŁY--> tutaj

pobierz plik WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I --> tutaj

pobierz plik KWESTIONARIUSZ UCZNIA --> tutaj

Back to top